چاپ لیوان

محصول دیگر مجتمع هلیا چاپ :

چاپ بر روی لیوان سرامیکی وفلزی می باشد 

انواع این محصول شامل :

لیوان سرمیکی ساده 

لیوان سرمیکی دسته عروسکی

لیوان حرارتی مشکی نامرئی ( با قرار گرفتن مایع داغ  چاپ نمایان می شود)